Regulamin

§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.ludilo.pl (dalej Witryna) jest: Innovato Artur Janus, ul. Zagrabowicka 8, 25-851 Kielce, NIP 799-173-09-20, REGON 360516696, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 3. Sklep jest serwisem internetowym za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia konta w Sklepie) który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).
 5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”. 
 6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
 7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 503 004 076 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej kontakt@ludilo.pl. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Orange.

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 3. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie towaru. Ceny towarów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich. Zamówienia złożone przez pozostałych Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.   REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

 1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie.
 2. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień o których mowa w §4 ustęp 2 Regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość wpisania dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy kontakt@ludilo.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 6. Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4.   ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
 4. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”KASA” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
 6. Usługodawca w toku prezentowania towarów w Witrynie i procesu składania Zamówienia, jednakże najpóźniej przed wciśnięciem przez Konsumenta przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
 • głównych cechach świadczenia, w tym towaru,
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa;
 • adresie pod którym Konsument może składać reklamacje;
 • łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostarczenie i usługi pocztowe oraz sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
 • kosztach zwrotu towaru, które ponosi Konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy;
 • obowiązku dostarczenia towarów bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 1. Usługodawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
 • danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
 • danych Klienta;
 • numeru Zamówienia ;
 • listy towarów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
 • kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
 • całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
 • sposobu oraz terminu dostawy;
 • informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
 • link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • linków do stron zawierających:
  - stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
  - możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;
  - opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
  - akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.
 1. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online. 
 3. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@ludilo.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
 5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 6. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru. 

§ 5.   PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
 • przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
 • płatność online za pośrednictwem Systemu PayU płatności online,
 • płatność gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym w Kielcach przy ulicy Nowowiejskiej 15/146.
 1. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.platnosci.pl. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
 • w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayU- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
 • w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Usługodawca otrzyma Zamówienie Klienta.
 1. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
 2. Po wysłaniu do Klienta Zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
 • Kurier: do 2 dni roboczych,
 • Poczta Polska priorytet: 5 dni roboczych,
 • odbiór osobisty: 1 dzień roboczy.
 1. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@ludilo.pl 
 2. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@ludilo.pl. Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 7 Regulaminu.
 3. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
 4. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
 5. Jeśli w sytuacji opisanej w 6.7. i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
 6. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 7. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 6.7., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.
 8. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 6.7., a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie pod adresem http://www.ludilo.pl/reklamacje-zwroty, przed upływem tego terminu na adres: Innovato Artur Janus, ul. Zagrabowicka 8, 25-851 Kielce lub korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@ludilo.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 30 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.    
 2. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy:  Innovato Artur Janus, ul. Zagrabowicka 8, 25-851 Kielce lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:  Innovato Artur Janus, ul. Zagrabowicka 8, 25-851 Kielce.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9.  DANE OSOBOWE

 1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa. 

  1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Innovato Artur Janus, ul. Zagrabowicka 8, 25-851 Kielce, NIP 799-173-09-20, REGON 360516696

  1.2. Innovato Artur Janus przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych. 

  1.3. Innovato Artur Janus sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Innovato Artur Janus zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu. 

  1.4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

  1.5. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i remarketing. 

  1.6. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego. W przypadku Sprzedawców są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy. 

  1.7. W celu realizacji zamówień, Innovato Artur Janus udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 

  1.8. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim czy Poczcie Polskiej. 

  1.9. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayU SA, świadczącej usługę płatności online. 

  1.10. Zgodnie z obowiązującym prawem, zpseudonimizowane dane Użytkowników są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Innovato Artur Janus , np. agencjom marketingowym i podmiotom świadczącym usługi statystyczne. 

  1.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec DecoBazaar, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności. 

  1.12. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Innovato Artur Janus jest tzw. uzasadniony interes administratora. 

  1.13. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Innovato Artur Janus udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki. 

  1.14. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

  1.15. Innovato Artur Janus zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Innovato Artur Janus stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Innovato Artur Janus może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Innovato Artur Janus lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 

  1.16. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

  1.17. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Innovato Artur Janus zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia. 

  1.18 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  2. Zobowiązania Użytkowników 

  2.1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Innovato Artur Janus w związku z realizacją czynności przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

  2.2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od Innovato Artur Janus informacje wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień oraz wysyłką towarów zakupionych za pośrednictwem Innovato Artur Janus .

  Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (http://www.ludilo.pl/polityka-cookies).

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 luty 2015 r.
 5. Prawidłowe korzystanie z Witryny wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
 • ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
 • do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
 1. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
 2. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:
 • powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
 • naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta w Witrynie) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
 2. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 90 dni od powiadomienia o zmianie.

Regulamin został utworzony 08.01.2015 r.

Regulamin został zaktualizowany 24.05.2018 r.

Loading...
Loading...
Loading...